Patiënten-, cliënten en gehandicaptenorganisaties zijn onmisbaar om de stem van de patiënt in de zorg te laten horen. Om dat te blijven doen hebben zij meer geld nodig. Met die boodschap boden Patiënten Federatie Nederland, Ieder(in) en Wij zijn mind vandaag een manifest aan in de Tweede Kamer. CP Nederland is een van de verenigingen namens wie dit gebeurt.

Samen roepen zij hierin het kabinet op te vragen om 20 miljoen euro extra vrij te maken voor de toereikende financiering van patiënten-, cliënten- en gehandicaptenorganisaties.
Beleidsmakers, zorgorganisaties en uitvoeringsorganisaties kunnen niet zonder goed toegeruste patiënten, cliënten- en gehandicaptenorganisaties. Zij vertegenwoordigen miljoenen mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische kwetsbaarheid. Samen zorgen ze voor de inbreng van het patiënten- en cliëntenperspectief, ervaringsdeskundigheid en kennis bij politiek en bestuur, in wetenschappelijk onderzoek en in kwaliteitstrajecten in de zorg, ondersteuning en maatschappelijke participatie. Daarnaast voorzien ze in onder andere lotgenotencontact en betrouwbare informatie.
Ministeries, gemeenten en maatschappelijke sectoren doen een toenemend beroep op deze organisaties. De vraag naar ervaringsdeskundigen en ervaringskennis en de roep om de menselijke maat is enorm. De toegenomen inzet van patiënten-, cliënten- en gehandicaptenorganisaties vraagt om een groter budget dan de afgelopen jaren het geval was. De financiële middelen, die grotendeels worden verkregen uit het voorgestelde pg-beleidskader van het ministerie van VWS, zijn ontoereikend.

Dit geldt landelijk én voor gemeenten en regio’s. Want veel (zorg)taken in het sociaal domein zijn de afgelopen jaren gedecentraliseerd. Lokaal en regionaal worden beslissingen genomen over de zorg voor en participatie van mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische kwetsbaarheid. Zij moeten daarom niet alleen landelijk, maar ook in iedere gemeente en regio goed zijn toegerust.
De zorg kost in Nederland ruim 100 miljard euro per jaar. Inbreng van patiënten en cliënten vindt iedereen belangrijk. Zij hebben berekend dat voor een volwaardige stem van patiënten, cliënten en hun naasten minstens 70 miljoen euro nodig is. Dat is 20 miljoen euro meer dan nu wordt voorgesteld in het nieuwe pg-beleidskader. Op de VWS-begroting van 100 miljard euro is 70 miljoen slechts een schijntje, nog minder dan één duizendste van het totaal. Voor een volwaardige stem van patiënten, cliënten en hun naasten is het echter onmisbaar.