Skip to content

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die CP Nederland, statutaire naam: Vereniging Cerebrale Parese (hierna: ‘de organisatie’), verwerkt van haar leden, donateurs, vrijwilligers, nieuwsbrief-abonnees en gebruikers van de online modules Vraag en aanbod en Webshop.

Indien je lid wordt van de organisatie, een donatie doet, je structureel vrijwillig inzet, de nieuwsbrief ontvangt of gebruik maakt van de online modules Vraag en aanbod en Webshop, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke functionaris gegevensbescherming en contact

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
CP Nederland
M. Willems
Hambakenwetering 15
5231 DD ‘s Hertogenbosch

[email protected]
CP Nederland staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 73574260. De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via [email protected] of 073 2200 486. Vanuit het bestuur is de secretaris van CP Nederland verantwoordelijk voor het privacybeleid.

2. Welke gegevens verwerkt de organisatie en voor welk doel?

CP Nederland verwerkt en bewaart enkel die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de hieronder genoemde doelstellingen te bereiken. Omdat deze doelstellingen (en dus de gegevens, overeenkomsten en bewaartermijnen) verschillen, gaan we hieronder achtereenvolgens in op:

Leden
Donateurs
Vrijwilligers
Ontvangers digitale nieuwsbrief
Gebruikers van de online modules Vraag en aanbod en Webshop

2.1 Leden

In het kader van het lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

Naam
Adres
Telefoonnummer
Emailadres
Geboortedatum
Naam kind (indien van toepassing)
Geboortedatum kind (indien van toepassing)
Handicap/aandoening (of, indien van toepassing, handicap van het kind)
Bankrekeningnummer

De organisatie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie, je naam, adresgegevens, telefoonnummer en gegevens inzake de gezondheid wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap door de organisatie georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes; je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het lidmaatschapsgeld af te wikkelen, je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een half jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de organisatie en je te informeren over de voordelen van het lidmaatschap van de organisatie, je naam en e-mailadres wordt gebruikt voor toezending van de digitale nieuwsbrief van CP Nederland, tenzij je hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Lid worden van CP Nederland kan enkel na actieve instemming met dit privacybeleid.

2.2 Donateurs

In het kader van terugkerende donaties worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
Naam
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum
Bankrekeningnummer
De organisatie verwerkt de in sub 2.2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het donateurschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie, je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het lidmaatschapsgeld af te wikkelen.

Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de organisatie en je te informeren over de voordelen van het lidmaatschap van de organisatie.

Je naam, adres en e-mailadres worden gebruikt voor toezending van de digitale nieuwsbrief en Dit is CP, mits je actief hebt aangegeven hier prijs op te stellen. Afmelding voor deze nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing. Afmelding voor Dit is CP is enkel per email nodig via [email protected].

2.3 Vrijwilliger

In het kader van vrijwillige inzet worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
Naam
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Handicap/aandoening (of, indien van toepassing, handicap van het kind)
Bankrekeningnummer

Voorkeur/mogelijkheden voor vrijwillige inzet (tijdsbeslag, capaciteiten, thematische voorkeur)
Met iedere vrijwilliger van CP Nederland sluit CP Nederland een door beide partijen ondertekende vrijwilligersovereenkomst waarin de relevante passages uit dit privacybeleid zijn opgenomen.

De organisatie verwerkt de in sub 2.3 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en gegevens over handicap en voorkeur voor de juiste match tussen jouw mogelijkheden/voorkeur en de behoeften binnen CP Nederland.
je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres worden gebruikt voor inhoudelijke of organisatorische updates vanuit CP Nederland, scholing, uitnodigingen voor het vrijwilligersevent, toezending van attenties en contact over jouw vrijwillige inzet en de eventuele opzegging daarvan.

Je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van reiskostenvergoeding of vacatiegelden af te wikkelen.

Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk vijf jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de organisatie en je te informeren over vrijwilligersevents.

Je naam en e-mailadres wordt gebruikt voor toezending van de digitale nieuwsbrief van CP Nederland, tenzij je hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

2.4 Ontvangers digitale nieuwsbrief

In het kader van de digitale nieuwsbrief worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
Naam
E-mailadres
De organisatie verwerkt de in sub 2.4 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Toezending van de digitale nieuwsbrief van CP Nederland.
Afmelding voor deze nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing. Zodra je je afmeldt, worden je persoonsgegevens permanent verwijderd.

2.5 gebruikers van de online modules Vraag en aanbod en Webshop

In het kader van gebruik van de online modules Vraag en aanbod en Webshop kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

Naam
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Naam kind (indien van toepassing)
Geboortedatum kind (indien van toepassing)
Handicap/aandoening (of, indien van toepassing, handicap van het kind)
Bankrekeningnummer

De organisatie verwerkt de in sub 2.5 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
je naam, adres, telefoonnummer, bankrekeningnummer en e-mailadres worden gebruikt voor afhandeling van toezending van producten die je via de webshop van CP Nederland hebt besteld.

Je naam, handicap (en/of de naam en de handicap van je kind) worden gebruikt om tegemoet te komen aan je wensen om in contact te komen met gelijkgestemden uit CP Nederland community en andere gebruikers van de online modules Vraag en aanbod en Webshop (als je hier toestemming voor hebt gegeven).

Je naam, handicap (en/of de naam en de handicap van je kind) worden voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie gebruikt of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.
Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een half jaar na uitschrijving als gebruiker van de online modules Vraag en aanbod en Webshop gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de organisatie.
Je naam en e-mailadres wordt gebruikt voor toezending van de digitale nieuwsbrief van CP Nederland, tenzij je hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
Gebruikers van de online modules Vraag en aanbod en Webshop moeten actief instemmen met dit privacybeleid.

3. Bewaartermijnen

3.1 De organisatie verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot maximaal de onder artikel 2 genoemde termijnen. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de organisatie de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de organisatie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de organisatie gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de organisatie. Met de bewerkers heeft de organisatie een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de functionaris gegevensbescherming ([email protected]) kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. de organisatie zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de organisatie je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming ([email protected]). De organisatie zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de organisatie je hiervan op de hoogte brengen.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop de organisatie je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming ([email protected]). Indien dit niet leidt tot een oplossing kun contact opnemen met de secretaris van CP Nederland. Je kunt natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze functionaris gegevensbescherming ([email protected]).

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via onze website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken op deze pagina.

Back To Top