ANBI

  1. De Vereniging Cerebrale Parese is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Je kunt als donateur jouw gift binnen de daarvoor geldende regels aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting. Daarnaast hoeft onze vereniging geen schenk- en erfbelasting te betalen over schenkingen en nalatenschappen
  2. Standaardformulier publicatieplicht ANBI
  3. Naam: Vereniging Cerebrale Parese (statutaire naam) / CP Nederland
    Bankrekeningnummer: NL69 ABNA 0837 2248 45
  4. KvK nummer: 73574260
  5. Fiscaal nummer (RSIN) nummer: 859584975

CBF erkenning

CBF KeurmerkDe Vereniging Cerebrale Parese is erkend door de toezichthouder CBF. De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Maar liefst 4,2 miljard euro aan geefgeld staat onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.

Meerjaren beleidsplan

CP Nederland Beleid en strategie 2021-2026
Fondsenwervingsbeleid CP Nederland

ALV-verslagen

Verslag Algemene Ledenvergadering, 26 september 2020
Verslag Algemene Ledenvergadering, 11 mei 2019

Jaaroverzichten

Jaarverslag 2020 CP Nederland
Jaarrekening 2020 CP Nederland
Jaarverslag 2019 CP Nederland
Jaarrekening 2019 CP Nederland

Statuten en Huishoudelijk reglement

Afschrift statutenwijziging met doorlopende tekst Vereniging Cerebrale Parese
Huishoudelijk reglement CP Nederland

Gedragscodes

Gedragscode ongewenst gedrag CP Nederland
Gedragscode fondsenwerving en sponsoring CP Nederland
Gedragscode Integriteit CP Nederland